Een Financieel en bestuurlijk Gezonde stad

Een Financieel en bestuurlijk Gezonde stad
In een tijd dat de positie van de gemeenten aan grote veranderingen onderhevig is moet zorg besteed worden aan het op orde houden van de financiën. Drie grote transities komen op de gemeenten af: De Jeugdzorg,

De Participatiewet en de veranderingen in AWBZ en WMO. Deze taken moeten met andere gemeenten en maatschappelijke partners uitgevoerd worden. Dit vraagt om een sterke en transparante overheid. Voor een sterke gemeente is  een schaalvergroting onontbeerlijk.

Helmond Aktief is voor een gemeentelijke herindeling maar de komende jaren kunnen wij ons vinden in de gemeentelijke samenwerking Peel 6.1. zodat de efficiency, frictiekosten en wachtgelden laag zijn. Geen gouden handdrukken meer. Daarmee graven wij de ambtelijke leemlagen uiteindelijk af. Bijkomend voordeel: bijeenkomsten, recepties e.d. worden minder wat ook de daarmee gemoeide kosten doet verminderen.

Het nieuwe ambtenarenapparaat is klein en slagvaardig. Nadruk ligt op dienstbaarheid aan de mensen in de stad. Deskundige ambtenaren werken vanuit een cultuur van partnerschap met de inwoners, bedrijven en instellingen in de stad.

Minder loketten en kortere lijnen naar de inwoners van onze stad. Minder regels waar dat nodig is.

De gemeente Helmond is ingepakt in een bestuurlijke lappendeken van Gemeenschappelijke Regelingen. Deze niet transparante bestuurlijke tussenlaag maakt controle door de verschillende gemeenteraden moeilijk.

Gemeentelijke Rekenkamer Commissies beschikken over onvoldoende bevoegdheden om deze te kunnen controleren.Helmond Aktief wil een onafhankelijke Rekenkamer.