Care City, de verzorgingsstad

Care City, de verzorgingsstad
Helmond Aktief geeft voorrang aan het invullen van het Care City begrip. Burgerparticipatie wordt uitgebreid van wonen en wijk tot de domeinen van werk, inkomen, zorg en armoedebestrijding. Wij streven er naar burgerparticipatie integraal te realiseren waarbij democratische legitimatie en budgetbeheer kernbegrippen zijn.

Zorg dient per wijk geregeld te worden. Denk hierbij aan de bestaande wijkhuizen deze zijn ideaal om als inloophuis te dienen voor hulp op alle gebieden. Terug naar de basis: “toen was geluk heel gewoon”.

De samenleving is verweesd. Hele groepen mensen worden aan hun lot overgelaten. Zij worden massaal de armoede ingedreven. Ouderen moeten in eenzaamheid maar proberen de eindjes aan elkaar te knopen. Veel gezinnen met kinderen, die rond moeten komen  van een uitkering, leven onder de armoedegrens.

Helmond Aktief is wakker en waakzaam!  Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen het uiterste van mensen. Niemand snapt de papierwinkel die ingevuld moet worden! Helmond Aktief vindt dat de veranderingen niet afgewenteld mogen  worden op de mensen, die het toch al niet breed hebben: alleenstaanden, ouderen, mensen met een beperking, sociale minima en de chronisch zieken. De samenleving heeft de plicht om te zorgen voor de mensen die steun nodig hebben.

Mensen die kunnen werken maar geen baan hebben zetten zich als vrijwilligers in voor deze kwetsbaren. Juist in deze tijd zoeken we naar mogelijkheden om tegenslagen om te zetten in kansen. De verzorgingstad is een kans waar overheid, inwoners, bedrijven en instellingen als partners samen aan de slag gaan.

Helmond Aktief ontzietin de periode 2014 – 2018 tijdens de broodnodige bezuinigingen, ouderen met uitsluitend een AOW uitkering, sociale minima, mensen met een beperking en chronisch zieken. Wij willen ons niet neerleggen bij draconische maatregelen uit Den Haag!

In 2018 is de armoede in Helmond teruggebracht, gaan geen kinderen meer met een lege maag naar school en heeft iedereen de zorg die nodig is.

Wij willen dat mensen met een uitkering, in ruil voor aanvulling van de uitkering tot minimumloon,  de plicht hebben om maatschappelijk zinvolle arbeid te verrichten. De sollicitatieplicht en de re-integratiebemiddeling blijft gedurende deze periode bestaan. Arbeid mag niet leiden tot dwangarbeid en verdringing van arbeidsplaatsen.

Werkaanvaarding mag voor niemand een armoedeval betekenen.

Bestrijding van armoede uit.

Nieuwe initiatieven zoals sociale moestuinen  worden gestimuleerd.

Wij accepteren niet dat ZZP’ers de dupe worden van de veldslag tussen de sociale partners. Zij verdienen onze steun. Bij aanbestedingen nodigen wij deze mensen uit hun offertes via een eenduidige loketfunctie in te dienen.

De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt ook verruimd naar ondernemers met een laag inkomen.  Startende kleine ondernemers hoeven drie jaar geen OZB over hun bedrijfspand te betalen.

Wij zorgen ervoor dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt. Bij de grote veranderingen in de zorgketen staat zorgbehoefte van de cliënt op plaats één.

Zorg komt kleinschalig en wijkgebonden tot stand. Hiervoor zijn andere organisaties nodig. Eén manager minder is twintig handen meer aan het bed! Slagvaardige, kleinschalige organisaties, waarbij leidinggevenden volgens de norm verdienen en die werken vanuit de wijk. Wij kiezen voor de “Zorgwacht”.