05 – Helmond, een veilige stad.

05 – Helmond, een veilige stad.
De veiligheid staat al jaren onder druk. Steeds meer mensen, waaronder jongeren en senioren worden slachtoffer van een misdrijf. Inwoners, vooral de senioren durven in de avonduren hun deur niet meer open te doen, laat staan de straat op te gaan. Een (verkapte) avondklok vooral voor onze senioren en mensen met een lichamelijke beperking! Toch hoort een stad haar burgers 24/7 veiligheid te bieden. De veiligheidsketen staat organisatorisch onder druk. Schaalvergroting en reorganisaties hebben slechts gedeeltelijk  geleid tot verbetering.
Helmond Aktief wil:
* Dat de burgemeester aan de slag gaat binnen de Veiligheidsregio en deels binnen de Regiogemeente om voldoende politie (c.q. inzet) beschikbaar te hebben.
* Dat burgers naast digitale ook persoonlijk aangifte kunnen doen. Wachtlijsten zijn uit den boze.
* Dat overlastplegers, draaideurcriminelen gebiedsverboden krijgen.
* Dat iedereen die over de schreef gaat gecorrigeerd wordt. Onderwijs, overheid, ouders, jeugdzorg stemmen met elkaar af. De leerplichtambtenaar maakt deel uit van deze keten.
* Dat radicalisering van jongeren een zorgpunt is. Waar nodig treedt de burgemeester preventief en handhavend op.
* Dat de stad naast veilig ook heel schoon moet zijn om verloedering en vandalisme tegen te gaan. Onkruidbestrijding in de openbare ruimte dient een speerpunt te zijn.
* Dat er een harde aanpak is tegen overlastgevers in woonwijken en van overlast gevende panden.
* Dat er meer politiebureaus in de wijk komen alsmede wijkagenten. Ook moeten deze beter te bereiken zijn door middel van ruimere openingstijden.
* Het bevorderen van buurtpreventieprojecten en deze naast een opstartsubsidie ook jaarlijks geld geven voor kosten van en voor projecten.
* Dat loverboy praktijken aangepakt worden in nauwe samenwerking met scholen en politie.

terug  –  volgende